Gia Sư Gia Trí / Bài viết

Bài viết

Giáo viên dạy kèm tại nhà môn Hóa Cấp 3 Lớp 10-11-12

1 Học các vấn đề lý thuyết của hóa học Cần nắm định nghĩa, khái niệm, quan trọng hơn là phải hiểu được bản chất của vấn đề, biết cách vận dụng được các khái niệm – định luật trên. 2 Bài học về các chất Tên gọi : nắm ...

Xem tiếp